Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob a podmienky reklamácie vád tovaru zakúpeného 
spotrebiteľom prostredníctvom on-line obchodu SUPER ŠKOLA prevádzkovaného spoločnosťou

JESS s.r.o., sídlom Komenského 53, 040 01 Košice
zapísaná: v ORSR Mestského súdu Košice, vložka číslo:  55447/V
kontaktný e-mail: info@super-skola.sk

1. Za aké vady tovaru zodpovedáme?

1.1

Ako predávajúci odpovedáme za to, že vám bol dodaný to tovar, ktorý ste si objednali, a že tovar pri prevzatí nemá vady. To znamená, že tovar pri prevzatí najmä:
– má vlastnosti, ktoré boli medzi nami dohodnuté, ktoré popisujeme alebo ktoré ste mohli očakávať s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy;
– je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
– vyhovuje požiadavkám právnych predpisov;
– tovar sa hodí k účelu, ktorý uvádzame, alebo ku ktorému sa zakúpený tovar obvykle používa;
– zodpovedá kvalite, ktorá bola medzi nami dohodnutá, prípadne kvalite, ktorú pre daný typ tovaru stanovujú platné a účinné právne predpisy; a – tovar nemá právne vady, t. j. k tovaru nemá majetkové práva 3. osoba a tovar je vybavený dokumentami a dokladmi potrebnými pre riadne používanie tovaru.

Ďalej odpovedáme za to, že sa tieto chyby nevyskytnú v záručnej dobe. Neposkytujeme žiadnu záruku za kvalitu tovaru presahujúcu rozsah zákonnej záručnej doby.

1.2

Za vadu tovaru nie je možné považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach. Ak tovar nezodpovedá vašej predstave, máte v prípade, že ste spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v súlade s článkom 5 Všeobecných obchodných podmienok.

1.3

Ak sa vada tovaru prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

2. Aká je záručná doba?

2.1

U nepoužitého spotrebného tovaru je záručná doba dvadsať štyri mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je na webovom sídle, v dokumentoch priložených k tovaru alebo v reklame stanovená dlhšia záručná doba.

2.2

Berte na vedomie, že v prípade, že vám bude tovar vymenený alebo opravený, na nový tovar, resp. vymenené súčiastky a náhradné diely, nebeží nová záručná doba. Záručná doba sa však v takom prípade predlžuje o dobu, po ktorú ste nemohli kvôli vade tovar používať, t. j. najmä o dobu, po ktorú je tovar v oprave.

3. Aké práva z chybného plnenia máte?

3.1

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), najmä § 2099 až 2117 a § 2165 až 2174.

3.2

V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami vám náleží najmä nasledovné práva:

a) Doplnenie toho, čo chýba
Ak vám dodáme tovar v menšom množstve, než ktoré bolo dohodnuté, alebo vám dodáme nekompletný tovar, máte právo na doplnenie toho, čo chýba.

b) Zľava z kúpnej ceny
Ak pri prevzatí tovaru existovala na tovar vada alebo sa vada vyskytla v záručnej dobe, môžete požadovať vždy primeranú zľavu z kúpnej ceny.

c) Výmena tovaru alebo chybnej časti tovaru
Výmenu tovaru alebo chybnej súčasti tovaru môžete požadovať vždy, ak to nie je neúmerné k povahe vady (tj. najmä v prípade, kedy nie je možná bezprostrednej oprava veci) a ak sa nejedná len o nepodstatné porušenie zmluvy. Právo na výmenu tovaru vám nepatrí v prípade, že je chybná iba časť (súčasť) tovaru. Ak v priebehu reklamačného konania dôjdeme k záveru, že je chybná iba súčasť tovaru, vymeníme vám túto súčasť. Požadovať výmenu tovaru nemôžete u tovaru predávaného za nižšiu cenu. Namiesto toho môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny.

d) Oprava veci
Ak je možné tovar opraviť, patrí vám právo na bezplatné odstránenie vady. Ak sa v priebehu reklamačného konania ukáže, že nie sme schopní tovar opraviť, budeme vás okamžite informovať a môžete zvoliť iný tu uvedený spôsob vybavenia reklamácie.

e) Vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy)
Vrátenie peňazí môžete požadovať iba za predpokladu, že:
– dodanie chybné alebo nekompletné veci z našej strany zakladá podstatné porušenie zmluvy; alebo
– nie sme schopní odstrániť vadu, pre ktorú nemôžete tovar riadne používať, alebo nie sme schopní tovar s touto vadou vymeniť (napr. tovar sa už nevyrába); alebo
– tovar nemôžete riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave (výskyt tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách); alebo
– sa na tovar vyskytne väčší počet vád (súčasný výskyt aspoň troch odstrániteľných chýb, z ktorých každá bráni riadnemu užívaniu tovaru); alebo
– nedodržíme lehotu na vybavenie reklamácie / nenastolia nápravu do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

3.3

Podmienkou pre výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy) je, že vrátite vec v tom stave, v akom ste ju dostali. Výnimkou sú prípady, keď:
a) došlo k zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zistenia vady veci;
b) ste použili vec ešte pred objavením vady;
c) ste nespôsobili nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave svojim konaním alebo nekonaním; alebo
d) ste vec predali ešte pred objavením vady, spotrebovali ju, alebo pozmenili vec pri obvyklom použití; stalo Ak sa tak len sčasti, vrátite nám, čo ešte vrátiť môžete, a dáte nám náhradu do výšky, v ktorej ste mali z použitia veci prospech.

4. Kedy nie je možné práva z chybného plnenia uplatniť?

4.1

Práva z chybného plnenia vám nenáležia, ak: – ste o vade pred prevzatím veci vedeli;
– ste vadu sami spôsobili; alebo
– uplynula záručná doba.

4.2

Záruka a nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za vady sa ďalej nevzťahujú na:
– opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
– veci predávané za nižšiu cenu – len vo vzťahu k vade, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena; alebo
– ak to vyplýva z povahy veci.

5. Ako postupovať pri reklamácii?

5.1 Reklamáciu u nás uplatnite bez zbytočného odkladu od zistenia vady.

5.2. V súlade so zákonom č. 634/1992 Sb., zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov prijímame reklamácie na našej doručovacej adrese a v našom sídle. Pre čo najrýchlejšie vybavenie reklamácie odporúčame využiť našu adresu pre doručovanie.

5.3 Odporúčaný postup pri reklamácii

– pre rýchlejšie vybavenie nás o reklamácii môžete vopred informovať e-mailom či písomne;
– zároveň je vhodné nás informovať o tom, aké právo z chybného plnenia ste si zvolili, teda či máte v súlade s týmto reklamačným poriadkom záujem o opravu veci, výmenu tovaru alebo jeho súčasti, odstúpenie od zmluvy, zľavu z kúpnej ceny, prípadne ďalšie práva v súlade s týmto reklamačným poriadkom a občianskym zákonníkom;
– reklamovaný tovar nám doručíte (inak ako na dobierku; takto doručený tovar nepreberáme); pri zasielaní odporúčame zabaliť tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu alebo zničeniu;
– pre uľahčenie postupu je vhodné k tovaru priložiť doklad o zakúpení tovaru či daňový doklad – faktúru, ak bola vystavená, alebo iný dokument preukazujúci kúpu tovaru, spolu s popisom vady a návrhom na spôsob riešenia reklamácie.

Nesplnenie niektorého z vyššie uvedených krokov alebo nepredloženie ktoréhokoľvek z vyššie uvedených dokumentov nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok.

5.4

Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy nám bol oznámený výskyt vady a uplatnené právo zo zodpovednosti za vady predanej veci.

5.5

O doručenej reklamácii rozhodujeme ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná a potrebná k odbornému posúdeniu vady závislá na druhu výrobku či služby. V prípade, že ste spotrebiteľom, reklamácia vrátane odstránenia vady bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa nedohodneme na dlhšej lehote.

5.6

Ak zvolíte právo, ktoré vám nemôže byť z objektívnych dôvodov priznané (najmä u neodstrániteľných vád alebo v prípade výmeny tovaru, ktorá nie je možná), budeme vás okamžite kontaktovať. V takom prípade môžete zvoliť iné právo v súlade s týmto reklamačným poriadkom.

5.7

V rámci reklamácie vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy ste právo uplatnili, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie požadujete; a ďalej (po vybavení reklamácie) vám vydáme potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

5.8

V súlade s občianskym zákonníkom máte právo na náhradu potrebných nákladov, ktoré vám v súvislosti s uplatnením práva z chybného plnenia vznikli. Vezmite na vedomie, že právo na úhradu týchto nákladov musíte uplatniť do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu.

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný od 1.8.2023